Thạc Sĩ Trần Phan Ngọc Tiến

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Trần Phan Ngọc Tiến
  • Giới tính:          Nam
  • Năm sinh:         01/05/1986
  • Nơi sinh:          Phú Yên
  • Quê quán         Long Phụng, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
  • Địa chỉ liên hệ: Long Phụng, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
  • Điện thoại:       0907996504
  • Email:              ngoctienguide86@gmail.com

 

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ TRẦN PHAN NGỌC TIẾN

Giảng viên Trần Phan Ngọc Tiến tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Du Lịch tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Du lịch; năm: 2008; Tại: Trường Đại Học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

2) Thạc sĩ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Du Lịch; Tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/2020 – nay: Công tác tại Khoa Quản trị Kinh doanh – Du lịch – Thời trang, Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

 

Khen thưởng

 

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi điện thoại