Để có thể hỗ trợ và giúp đỡ học sinh sinh viên (HSSV) học tập tốt tại trường Cao đẳng Công thương Miền trung (MITC), nhất là khi các em mới nhập học, vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ thì không thể thiếu vai trò của cố vấn học tập. Những thầy cô vừa tham gia giảng dạy trên lớp để truyền đạt những kiến thức mới, rèn luyện các kỹ năng cho HSSV vừa giữ vai trò cố vấn học tập để giúp tư vấn, định hướng ngành nghề cũng như hỗ trợ về kế hoạch học tập, các hoạt động khác trong nhà trường cho các bạn HSSV qua các kỳ, các năm nhằm giúp các em đạt được kết quả học tập tốt, phát huy hết năng lực của các em và đạt được mục tiêu mà các em đã đề ra.

Chức năng của cố vấn học tập

  1. Tư vấn, hỗ trợ thông tin và định hướng quá trình học tập, rèn luyện, thực hiện quy chế đào tạo, quyền và nghĩa vụ của HSSV.
  2. Theo dõi quá trình học tập, rèn luyện và tư vấn cho HSSV về kế hoạch học tập, đăng ký học ngành 2; giúp HSSV điều chỉnh kịp thời hoặc có lựa chọn đúng trong quá trình học tập.
  3. Tham mưu cho lãnh đạo Trường, Khoa các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) của HSSV và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Nhiệm vụ của cố vấn học tập

  1. Nắm vững mục tiêu, chương trình giáo dục đại học, hình thức đào tạo, quy trình đào tạo và quản lý HSSV. Cụ thể:

– Về chương trình giáo dục đại học toàn khoá của ngành phụ trách; Nội dung, cơ cấu của các khối kiến thức có trong chương trình; Nội dung và tiến trình giảng dạy của từng học phần.

– Về mô tả nội dung học phần và các quy định liên quan đến đăng ký học tập của HSSV: Học phần bắt buộc, học phần tự chọn (tự chọn bắt buộc, tự chọn tuỳ ý), học phần tiên quyết; Đăng ký học phần, rút bớt các học phần đã đăng ký học và đăng ký bổ sung học phần; Đăng ký học các học phần chưa đạt, học cải thiện điểm học phần; Học chương trình thứ 2, học theo tiến độ nhanh, học theo tiến độ chậm.

– Về quy trình tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Lên lớp học lý thuyết; bài tập, thực hành, thí nghiệm, thảo luận; Thực tập tại cơ sở; Làm bài tập lớn, tiểu luận và luận văn/khoá luận tốt nghiệp; Số tín chỉ tối đa và tối thiểu phải tích luỹ trong từng học kỳ và trong năm học; Số tín chỉ tích luỹ để được xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

– Về quy định đánh giá kết quả học tập của từng học phần/môn học; điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp đối với HSSV.

– Về cơ cấu tổ chức của Trường và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Nhà trường để hướng dẫn HSSV cách tìm hiểu thông tin, liên hệ công tác kịp thời và đúng địa chỉ giải quyết các công việc liên quan đến quy định đào tạo, chế độ chính sách, sinh hoạt và đời sống của HSSV.

  1. Thường xuyên đầu mối với các Trưởng bộ môn để cập nhật thông tin ngành nghề đào tạo, việc thực hiện kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo.

  1. Tư vấn và hướng dẫn về học tập

– Hướng dẫn HSSV nắm vững các quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Nhà trường.

– Tư vấn cho HSSV về chương trình học tập: mục tiêu, nội dung,…và cách lựa chọn các học phần.

– Hướng dẫn HSSV xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa học, đăng ký học và hoàn thành các học phần trong từng học kỳ trên cơ sở lựa chọn các học phần được Nhà trường tổ chức giảng dạy, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo, phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của HSSV.

– Tư vấn cho HSSV sử dụng Phần mềm quản lý đào tạo trên Website Nhà trường để HSSV tự theo dõi quá trình học tập của bản thân (đăng ký học tập, xem thời khoá biểu, xem kết quả học tập, …).

– Tư vấn và hướng dẫn cho HSSV về phương pháp học tập và NCKH; tư vấn cho HSSV cách giải quyết những khó khăn trong quá trình học tập và NCKH.

– Thường xuyên theo dõi kết quả học tập của HSSV, nhắc nhở HSSV khi thấy kết quả học tập của họ giảm sút. Thông qua tình hình, kết quả học tập của HSSV để tư vấn, hướng dẫn HSSV trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế.

– Thảo luận và hướng dẫn HSSV cách chọn để học thành công ngành 2, học cải thiện điểm, cách tính điểm học tập và rèn luyện.

– Thường trực và làm đầu mối giải quyết trực tiếp các công việc liên quan đến học tập của HSSV được phân công cố vấn; giải đáp các thắc mắc của HSSV, xem xét các yêu cầu của HSSV để giải quyết theo đúng quy định; chủ trì tổ chức sinh hoạt lớp hàng tuần với lớp HSSV được phụ trách.

– Ký xác nhận các đơn đăng ký học tập, đăng ký rút bớt học phần, đăng ký học ngành 2,… của HSSV được phân công cố vấn.

– Quy định lịch tiếp HSSV tại Khoa để HSSV có thể thường xuyên đến nhận ý kiến tư vấn.

– Hàng tháng, báo cáo tình hình tư vấn học tập với Trưởng bộ môn để phục vụ công tác quản lý.

Hy vọng cùng với sự đồng hành của cố vấn học tập trong suốt quá trình học tập tại MITC sẽ giúp cho các bạn HSSV vững tin, yên tâm học tập và hoàn thành thật tốt mục tiêu mà mình đã đề ra.

http://tuyensinh2021.mitc.edu.vn

Các hình ảnh của các bạn SV cùng cố vấn học tập