Điều chỉnh mức thu học phí học sinh sinh viên từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027

SO 62 25.01.2024 QD DIEU CHINH MUC THU HOC PHI HSSV TU NH 2023-2024 DEN NH 2026-2027